Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verantwoordelijkheid.

 • Deze inschrijving en deelname zijn geheel vrijwillig.
 • De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en de gevolgen hiervan tijdens en na de therapie.
 • De deelnemer ontvangt een inschrijfformulier en voor sommige workshops en cursussen aanvullende informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om aanvullende informatie en uitleg te vragen bij onduidelijkheden.
 • Als geregistreerd therapeuten werken wij volgens een gedragscode en zijn onderhevig aan een geheimhoudingsplicht. Zie verder bij kwaliteitsborging.

Kosten.

 • Individuele therapie       : € 80,- per uur.
 • Relatietherapie               : € 90,- per uur met begeleiding van één therapeut. € 130,- per uur met begeleiding van twee therapeuten.
 • Bij overschrijding van de genoemde tijdsduur, worden de kosten naar rato berekend.
 • Relatietherapie is onder begeleiding van één of twee therapeuten.
 • Betaling is contant of per pin.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief benodigde materialen tenzij dit vooraf wordt aangegeven.

 Workshops en cursussen.

 • De kosten worden vermeld in de folder van de desbetreffende activiteit.
 • Bij workshops en cursussen dienen de kosten uiterlijk twee weken voor aanvang overgemaakt of contant te worden voldaan. Ook het inschrijvingsformulier dient dan ontvangen te zijn.
 • Als u ertoe besluit de workshop of cursus voortijdig te verlaten, worden u de volledige kosten in rekening gebracht.

Annulering.

 • Annulering van een afspraak voor individuele of relatietherapie dient minimaal 48 uur van te voren te gebeuren. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.
 • Voor de annulering voor een workshop of een cursus geldt de annuleringstermijn van twee weken voor aanvang. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Vergoedingen.

 • De meeste zorgverzekeraars vergoeden al dan niet gedeeltelijk de therapiekosten. Meestal valt de vergoeding binnen het aanvullende pakket. U kunt zelf bij uw verzekeraar informatie inwinnen.
 • U kunt vergoeding aanvragen bij de Sociale Verzekering Bank als u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget. Zie www.svb.nl
 • Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u op basis van de wet “Bijzondere bijstand” vergoeding aanvragen bij de Sociale Dienst van uw gemeente.
 • Een werkgever blijkt vaak bereid om leerprocessen financieel te ondersteunen, zeker als dit ziekteverzuim kan voorkomen of verkorten.
 • Sommige zorgverzekeraars vragen om een doorverwijzing van uw huisarts.

Minderjarigen.

 • Personen onder de 18 jaar dienen een verklaring van toestemming voor deelname te laten ondertekenen door hun ouders of voogd. U kunt deze op onze website downloaden.

Algemene gang van zaken.

 • Tijdens workshops en cursussen kan u na afloop gevraagd worden om mee op te ruimen.
 • De therapieruimtes liggen aan het woonhuis vast. Privé-ruimtes zijn vanzelfsprekend niet toegankelijk.

Kwaliteitsborging.

 • Wij zijn lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten (NBGT) en het HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG).
 • Wij streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. De bovengenoemde verenigingen stellen hiertoe strenge eisen waarop wij jaarlijks worden gecontroleerd.
 • Wij werken volgens de gedragscode van de NBGT en vallen onder haar klacht- en tuchtrecht.
 • Indien u ontevreden bent over de behandeling, vragen wij u om dit te bespreken met uw therapeut. Indien het resultaat hiervan onbevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NBGT.
 • Wij willen graag van u weten hoe u de therapie en de gang van zaken heeft ervaren. Hiertoe wordt u in het eindgesprek gevraagd een enquête in te vullen. Wij stellen uw opmerkingen ter verbetering zeer op prijs.